Aktuality triedené podľa kategórií

Chcete vždy aktuálne informácie?

Zadajte prosím voju e-mailovú adresu a kliknite na prihlásenie k odberu.

Zápis detí do Materskej školy Hruštín

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008, § 59, ods.3 (Školský zákon)  riaditeľka materskej školy zverejňuje po dohode so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok.

Žiadosti sa vydávajú a preberajú  v budove Materskej školy Hruštín

Vydávanie, odovzdávanie žiadostí, prevzatie rozhodnutí o prijatí na predprimárne vzdelávanie sa bude realizovať v budove Materskej školy Hruštín v určených dňoch a hodinách.


Postup pri zápise na predprimárne vzdelávanie

Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

-  od 3. marca 2014 do 7. marca 2014 v čase od 7.00 hod. – do 09.00 hod. a od 12.00 hod.   do 14.00 hod.

-   od 10. marca 2014 do 14. marca 2014 v čase od 08.00 hod. – 11.00 hod. a od 15.00 hod. do 16.00 hod.

Termín odovzdania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný na materskú školu doručiť písomnú žiadosť spolu   s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a tlačivo s informáciami o dieťati v dňoch:

-  od 24. marca 2014 do 27. marca 2014  v čase od 08.00 hod.  – do 11.00 hod. a od 15.00 hod.  – do 16.00 hod.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a odporúčanie  od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím predkladá tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

- od 5. mája 2014 do 9. mája 2014 v čase od 08.00 hod. – do 11.00 hod. a od 15.00 hod. do 16.00 hod.

Prijímanie detí do materskej školy

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Deti sa prijímajú do materskej školy spravidla od troch do šiestich rokov. Ak ide o dieťa so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného   zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

3. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

Ďalšie podmienky prijatia:

 1. Podanie písomnej žiadosti do materskej školy. 
 2. Dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňujúci dochádzku do materskej školy.
 3. Základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie, obúvanie…).
 4. Dovŕšenie vekovej podmienky prijatia.

Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti:

 • Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
 • Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • Deti zamestnaných rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v Hruštíne.
 • Deti zamestnaných rodičov, ktoré majú v MŠ staršieho súrodenca a v rodine nie je dieťa mladšie ako 3 roky.
 • Deti zamestnaných rodičov, ktorých deti dovŕšia tri roky do 31. augusta 2014.
 • Deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca.
 • Deti mladšie ako tri roky – v prípade nenaplnenej kapacity.
 • V priebehu školského roka sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie len v prípade, ak to bude kapacita zariadenia dovoľovať. 

Vážení rodičia, prihláška do MŠ obsahuje 2 strany (žiadosť a tlačivo s informáciami a dieťati), je potrebné vyplniť obe a priniesť do MŠ v čase zápisu.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od 3-6 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou šk. dochádzkou.  Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo na nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci šk. rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovršili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.   Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnynmi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede je dve. Výkonom práv začleněného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami  nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. V materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka do 31. augusta. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke do 15. apríla. Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní odo dňa podania žiadosti.   Ziadost-o-prijatie-dietata-do-MS-001.jpg (40 downloads)

Informacie-o-dietati-0011.jpg (37 downloads)